Home

Vad är import och export

Udemy is an online learning and teaching marketplace with over 55,000 courses and 15

Become a Pro with these valuable skills. Start Today. Join Millions of Learners From Around The World Already Learning On Udemy Check Groupon & Save 50 to 70%. Hurry, Deals End Soon

EXIM A-Z - A wholesome Approach to Exports, Imports Busines

 1. Import och export Import innebär att ett företag eller en privatperson tar in en vara till EU från ett land utanför EU. Att exportera innebär att en vara skickas till ett land utanför EU
 2. Vad är import? Import innebär att du tar in en vara från ett annat land. Om varan anländer till Sverige från ett land utanför EU ska företaget deklarera den genom att fylla i en importdeklaration. För länder inom EU har vi i princip fri rörlighet, vilket gör att en importdeklaration inte behövs
 3. Exporten av varor är större än exporten av tjänster, men tjänstehandeln har vuxit snabbare än varuhandeln. Importen av varor och tjänster ligger på en något lägre nivå, strax under 40 procent av BNP. Att Sverige har en stor utrikeshandel är ganska naturligt med tanke på att vi är ett litet land
 4. Handel på den inre marknaden innebär import eller export mellan ett EU-land, Norge eller Schweiz. I handeln på den inre marknaden rör sig produkterna fritt mellan länderna - men det finns också undantag! Egentlig import- och exporthandel idkas med länder utanför EU

Albert Import Export-New York, N

 1. Import avser att föra varor och tjänster från ett annat land till hemlandet medan export avser att sälja varor och tjänster från inrikeslandet till andra länder. Detta är den största skillnaden mellan import och export
 2. Fakta: Vad är export och import? Export innebär att svenska företag säljer varor eller tjänster till utländska företag eller konsumenter. Ett företag räknas lite förenklat som svenskt om det är registrerat i Sverige och verksamheten bedrivs här
 3. Ska du importera eller exportera? Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-23. På de här sidorna hittar du information om vad som är viktigt att tänka på om du ska importera, exportera eller göra affärer i andra länder
 4. Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och.
 5. Detta gäller bland annat narkotika, läkemedel och vapen. [1] Direkt export innebär att en vara lämnar EU från samma land som där den anmäldes till export i. [1] Indirekt export innebär att en vara lämnar EU i ett annat land än där den anmäldes till export. [1

Import är köp och införsel av varor över en landgräns, eller över en tullgräns, till exempel från Finland till Åland. Importen påverkar bruttonationalprodukten negativt. Statistik över Sveriges import framställs av Statistiska centralbyrån och syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder Fakta: Vad är export och import? Export innebär att svenska företag säljer varor eller tjänster till utländska företag eller konsumenter. Ett företag räknas som svenskt om det är registrerat i Sverige och har stadigvarande verksamhet här. Alla inkomster från tjänsteförsäljning till utländska kunder räknas som export oavsett var tjänsten utförs Vad är import? Motsatsen till import är export. Skillnaden på de bägge är att man vid import köper varor från ett annat land som man för in till landet och vid export säljer man varor till ett annat land där varorna levereras ut ur landet Är det en tjänst eller en vara som du ska exportera eller importera? Eller är du osäker vad som är skillnaden? På dessa sidor hittar du en introduktion till att handla med andra länder och du hittar även länkar till myndigheter och organisationer där du hittar mer information och fördjupning. Handel med varor Handel med tjänste Vid import och export från och till Kina ska du alltid lämna en tulldeklaration. I importdeklarationen uppger du vilka varor du importerar, vilket värde varorna har samt vilka avgifter du är skyldig att betala. Du lämnar in importdeklarationen antingen digitalt via Tullverkets elektroniska tjänst eller genom att skicka in en blankett

import från länder där reglerna för ekologisk produktion och kontroll är likvärdiga med EU:s regler; import från länder där kontrollorgan eller kontrollmyndigheter kontrollerar produkten på motsvarande sätt som inom EU. Om du vill importera ekologiska produkter från övriga länder går det inte att sälja dem som ekologiska i EU. Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser. Globalisering: Moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö. Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land. Inrikeshandel: Handel som äger rum inom ett lands gränser I allmänhet förs varorna slutgiltigt ut, och då är de inte avsedda att föras in till EU igen. Export kan också vara temporär när varor förs ut till exempel för en utställning eller uppvisning. Varor som exporteras temporärt är avsedda att återinföras till EU i samma skick. Varor kan också exporteras för förädling eller reparation Att skaffa sig kunskap om marknaden måste man göra initialt för att veta hur stor konkurrensen är och vad som är unikt med just det du vill importera/exportera. vilket går att låna på olika sätt. Alla branscher har olika behov, inom import/export kan man till exempel behöva ett lager, pengar till tillstånd och resor I samband med export är det viktigt att känna till vad det innebär. Det är minst sagt en nödvändighet att ha kunskaper om de villkor som finns. Inom EU:s finns en rad hinder, då de enskilda medlemsstaterna kan stoppa varor. Detta med anledning till att de har en negativ effekt på antingen miljö, hälsa eller säkerhet. Exempel på.

Vad är fjärde dimensionen - fjärde dimensionen är

Tullverket kontrollerar import, export och åter­export av arter som omfattas av CITES-reglerna. Import, export och åter­export av arter som omfattas av CITES-reglerna är bara tillåten över särskilda tull­kontor. Godkända tullkontor; CITES-tillståndet ska du visa upp i original vid tull­kontrollen. Kopia accepteras inte Export- och importfrågor; Tullar Handelskamrarna har i alla tider hanterat frågor som rör import och export. Vi är inget undantag! Vi förfogar över en unik kompetens på området och kan snabbt hjälpa dig när du behöver hjälp. Vi har omfattande kunskaper om EU:s tullagstiftning och de regler som gäller vid import till eller export från EU E-utbildningen om export ger dig kunskap om vilka aktiviteter som sker inom exportområdet, processen för marknadstillträde av livsmedel till importländer utanför EU, och mer kunskap om olika intyg och att utfärda exportintyg. Kursen är kostnadsfri och riktar sig till företagare och inspektörer Flera av dem tar upp ämnen som handlar om internationell handel och tullbestämmelser. Våra arrangemang anordnas på flera orter runt om i Sydsverige - ofta flera gånger varje år. Utbildningar om hur man tulldeklarerar vid import, utformar exportdokument och väljer lämpligt leveransvillkor återkommer regelbundet Ännu ett alternativ är att skuldsätta företaget i den andra marknadens valuta. Det är dock ett ganska ovanligt sätt, om än effektivt. Få försäkrar. Trots att det finns stora möjligheter att säkra valutan vid import och export är det förvånansvärt få företag som faktiskt gör det. Hela 75 % av landets import- och exportföretag står helt utan valutasäkring

Import och export - Tullverke

Vad är skillnaden på Eori-nummer och momsregistreringsnummer, och hur ska jag deklarera dessa? Ett Eori-nummer är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU, exempelvis vid import från och export till ett land utanför EU Detta är mycket vettigt i praktiska termer och kommer att guida dig genom den ekonomiska terminologi som används här. Att göra import och export redovisning lätt för ett litet företag sker genom att använda rätt termer. Vissa av dessa termer är desamma som utrikeshandel och export, medan andra är lika utländska som import och export exporten, men det är småföretagens export som har ökat allra snabbast under senare år. Företagen kan genom export få tillgång till en större marknad och genom import effektivisera inköp eller tillgodogöra sig ny och bättre teknologi. Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 visar att sm Vad är Tobaksskatten?Vilka regler gäller vid tillverkning, export, import och förflyttning av varor inom Sverige och mellan länder inom EU:s punktskatteområde? Kontakta oss Fredrik Jonsson. Skatterådgivare. Tel 0709-29 41 63. Email Anders Edlund. Senior Manager. Tel 0725-84 99 61. Email.

Export: Utförsel och försäljning av varor utanför ett lands gränser. Globalisering: Moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö. Import: Köp och införsel av varor över en tullgräns, exempelvis från ett annat land Här är fem viktiga punkter att börja med. Räkna ut tull och avgifter. När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter. Betala tull och andra avgifter. När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter. Deklarera varor vid import

Import & Export - Allt du och ditt företag behöver veta

Hur stor en förtjänst är vid import och export av produkter beror på hur den svenska kronans kurs är gentemot andra länders valuta. För många svenska företag som handlar på den internationella marknaden är valutakursernas svängningar en stor källa till oro. Det är inte så konstigt Både exporten och importen av samtliga varugrupper ökade i värde. Mätt i volym varierade utvecklingen dock mer mellan varugrupperna. För skogsvaror minskade till och med exporten volymmässigt. I internationell jämförelse är Sveriges exportökning för varor stark

Filer med ändelsen .si innehåller enstaka bokföringsverifikationer och används t ex då du vill föra över verifikationer från ett löneprogram eller bokslutsprogram till Visma eEkonomi Smart. Skapa en fil i det program som du vill importera filen från. Välj Inställningar - Import och export. Välj SIE - import och export av bokföringsdata Nej, import och export är listade i två olika kolumner, inte nettosumma. Erik Åslund Fossilbilarnas långa avgasrör är mycket värre, längre och mer förgrenade En firma som specialiserar sig på att arrangera förvaring och transport av gods åt en transportköpare Vad är de? Incoterms är det korta och snabba sättet att säga International Commercial Terms (internationella handelstermer). De publicerades för första gången 1936 och är en uppsättning med 11 regler som definierar vem som ansvarar för vad vid internationella transaktioner

Export och import över tid - Ekonomifakt

Hos Kommerskollegium kan du ansöka om: Kvottillstånd för import av ryskt virke. Undantag från förbud att exportera produkter som kan användas för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Tillstånd för export till eller frigörande av finansiella tillgångar från länder med sanktioner Företag som verkar inom import eller export påverkas av alla förändringar som sker i rörliga valutakurser och det är därför av stor vikt att företag hänger med i valutakursutvecklingen. Det är viktigt att veta exakt vilket värde ett visst pris eller kostnad har och en finanisell strategi gällande valutakursens svängningar är alltid en fördel Protektionism är en regeringspolitisk handelspolitik genom vilken länder försöker skydda sina industrier och arbetare från utländsk konkurrens. Protektionism genomförs vanligtvis genom införande av tullar, kvoter på import och export, produktstandard och statliga subventioner Tillverkning och import från Indien. I del ett behandlade vi kulturen, här skall vi titta på import från Indien, för Indien är en enorm källa för import. Yrkeskunniga hantverkare är en av Indiens verkligen starka sidor. Traditionellt har det handlat om kläder, tyger och andra textilier, vissa presentartiklar, osv en import: importen: importer: importerna: genitiv: en imports: importens: importers: importerna

Import och export - Livsmedelsverket - Ruokavirast

Skillnad mellan import och export - Skillnad Mellan - 202

Vad är Jordans import och export? det import råolja, maskiner, transportutrustning, mat, levande djur, tillverkade varor, och det export kläder, läkemedel, kaliumklorid, pshosphates, gödselmedel och grönsaker; Vad gamla Kina import och export? Ris, te, bambu, siden och krut var alla mycket stora exportera objekt i det antika Kina Vad betyder SIE, och vad är det? SIE är en abbreviation av Standard Import Export. SIE-formatet är en standard som tagits fram för att förenkla processen att flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oavsett från vilken systemleverantör som programmet kommer från Import och export av anmälningspliktigt avfall regleras av Baselkonventionen och EU:s avfallstransportförordning. Naturvårdsverket rapporterar årligen till EU-kommissionen och Baselsekretariatet uppgifter om dessa avfallstransporter. Uppgifterna gäller mängden avfall uppdelat på olika kategorier enligt gällande avfallskoder Vad gäller export- och importflödena hade EU-27 under 2018 den näst störst andelen av den globala exporten och importen av varor (se diagram 4 och 5). EU-27:s export av varor motsvarade 15,5 % av den totala globala varuexporten. Endast Kina (15,8 %) hade en större andel, medan USA (10,6 %) låg något efter Visa alla utgåvor. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor

Den 1 januari 2021 kommer samma regler för moms att gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU. Det innebär att: - Försäljning av varor som transporteras från Sverige till Storbritannien blir export. - Köp av varor som transporteras från Storbritannien till Sverige blir import Vad är betydande negativ påverkan på jordbrukets markavvattnings- anläggningar? Underlagsrapport till Havs- och vattenmyndighetens vägledning om förklarande av kraftigt modifierade vatten inom vattendirektive Det är moms på import av varor och på import av vissa tjänster. Däremot är det inte moms på export av varor och tjänster. Det betraktas som export eller import av varor bara när du handlar med länder utanför EU. Så här kan importmomsen redovisas (den period då tullräkningen är utställd): Företaget importerar kläder från Storbritannien och beräknar beskattningsunderlaget för moms till 100 000 kr

Video: Sveriges export - Statistiska Centralbyrå

För att lättare minnas vad som är vad kan du tänka på att de varor företaget säljer ut är det utgående moms, och på de varor företaget köper in är det ingående moms. Betala eller få tillbaka. Är den sammanlagda utgående momsen större än den sammanlagda ingående momsen måste du betala in mellanskillnaden till staten En tillfällig registrering vid import av ett fordon är ett tillval i samband med ansökan om ursprungskontroll. Först ursprungskontroll. Ansökan om tillfällig registrering behandlas först efter att ansökan om ursprungskontroll är godkänd. Tillfälliga registreringsskyltar och registreringsbevis skickas alltså först då. Bosatt i Sverig Vad är skillnaden mellan ett linjärt manöverdon och ett roterande manöverdon? Jun 13, 2019 I själva verket rör linjära ställdon objekt i en rak linje, medan roterande manöverdon roterar objekt i en vinkel 2.Tull, import & export: Vilka regler gäller för dina varor? Kommer ditt företag att behöva särskilda tillstånd, intyg eller certifikat för import till eller export från EU? Vill ditt företag få tullnedsättning vid återimporten eller återexporten för varor som är bearbetade i Storbritannien eller EU

Vad är SIE? SIE är en standard som gör det enkelt att flytta ekonomisk information mellan olika program, användare och företag. Ordet står för Standard Import och Export. Det är en öppen standard som ska förenkla överföring av data oavsett programvaruleverantör I det här fallet, eftersom de nettoexporterade varorna är ett positivt tal, läggs de till landets BNP., Omvänt, om ett land exporterar $ 185 miljarder värde av varor och import $200 miljarder värde av varor (export < import), då dess netto exporterade varor är $185 miljarder - $200 miljarder = - $15 miljarder Importen har ökat betydligt mer än än exporten. De länder vi importerar nötkött från är framförallt Irland, Nederländerna, Tyskland och Polen. Sedan mitten av 1980-talet har den svenska produktionen minskat medan konsumtionen har ökat. Det allra senaste året minskade dock konsumtionen och importen något. Prisutvecklingen för nötköt

Ska du importera eller exportera? - verksamt

Handel. Grundprincipen är att vad man säljer (en vara) och till vem man säljer (parti/provision eller detalj) är styrande.. Vem man säljer till är avgörande om huvudgrupp ska vara 46 (parti/provision) eller 47 (detalj).. Provisionshandel (agenturhandel, handelsförmedling) man äger inte varan utan förmedlar varan mellan säljare och köpare. . Oftast har provisionshandeln inte några. Varor har olika varukoder. Vilken varukod varan har bestämmer hur mycket du ska betala i tull för export till USA. Varukoden är också viktig för den statistik som tullverket för över export och import från USA. Du kan enkelt hitta vilken varukod din vara har på Tullverkets hemsida. EORI-numme Vad är MUL? Ta reda på vad MUL betyder och vad begreppet används till. Aktivitet om vad MUL är för årskurs 7,8, Orden NIC- och BRICS-länder tar hänsyn till fler faktorer än orden i- och u-länder. Text+aktivitet om NIC- och BRICS-länder för årskurs 7,8, Handeln inom EU står för 28 % av Cyperns export (Grekland 6 % och Italien 2 %), medan 15 % går till Caymanöarna och 9 % till Libyen. Av importen kommer 57 % från EU-länderna (Grekland 18 % och Italien 8 %), medan 7 % kommer från Sydkorea och 6 % från Israel. Cypern i EU Europaparlamentet. Cypern har 6 ledamöter i Europaparlamentet

Ungern är en parlamentarisk republik med en regeringschef - premiärministern - och en statschef - presidenten. Premiärministern utövar den verkställande makten, medan presidenten främst har representationsuppgifter. Landet är indelat i 19 län samt huvudstaden Budapest och 23 städer med länsstatus. Visa på EU-karta. Handel och. Fantastiska tjänster som genom att gå bortom bara leverans och spårning hjälper er att utöka er verksamhet. Upptäck UPS Services. Vad är Exportlicens? Vad är Exportlicens? Dela. Stäng. Ett dokument utställt av myndighet i avsändarens exportland, som ger licenstagaren tillåtelse att delta i export av identifierade varor till.

Oldsmobile 98 LS 1965 ( SÅLD ) - Kvicks Import & Export AB

Sveriges export- och importprodukter - Ekonomifakt

Du som är registrerad användare hos Handelskammaren kan göra dina ansökningar digitalt genom att fylla i det användarnamn och det lösenord som du har tilldelats. Logga in på Certiata® PLUS. Beställa export/import böcker. Visste du att alla medlemsföretag får ett lägre pris på export/import-böcker Vad är och vad gör jag med ursprung och ursprungsdeklaration? När varan går på export till ett land utanför EU kan mottagaren slippa betala tull eller få tullnedsättning om varan är tullbelagd. Förutsättning är att det kan styrkas att varan har sitt ursprung inom EU bland annat

Export - Wikipedi

Ett flygplan lyfta mot vinden eller i motvind

Import - Wikipedi

Exportera för bearbetning eller reparation Du kan tillfälligt exportera en vara, låta bearbeta eller reparera den i ett annat land och sedan återimportera varan. Det kallas passiv förädling och komponenter skulle vår exportindustri inte ha några produk-ter att sälja. En av importens viktiga funktioner är att öka utbud och valfrihet på marknaden. Sverige är ett importberoende land. Vi importerar inte bara konsumtionsvaror utan i ännu högre grad insatsvaror till indu-strin. I princip är alla svenska företag beroende av import Det är helt enkelt en sammanställning som visar förhållandet mellan exporten och importen. Handelsbalansen beräknas som värdet på landets export minus värdet på landets import. En större export än import kallas för positiv handelsbalans, och tvärtom kallas en mindre export än import för negativ handelsbalans Ordet står för Standard Import och Export. Det är en öppen standard som ska förenkla överföring av data oavsett programvaruleverantör. Genom att överföra data med en SIE-fil undviker man de fel som riskerar att uppkomma om överföringen sker manuellt. Det finns fem olika SIE-format

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans Grekland: Export och import. Grekland står som 63 rd det största exportlandet i världen och enligt Economic Complexity Index (ECI), rankar landet 54 th mest komplexa ekonomin i världen. Grekland är ett utvecklat land i Europa vars ekonomi är baserad på service- och industrisektorer Export och import Om företaget exporterar varor, dvs säljer till länder utanför EU, lägger du inte på någon moms på priset, export är alltså momsfri. ­Däremot får du som vanligt lyfta all moms på de utgifter före­taget haft och få momsen återbetalad av staten

1976 Chevrolet C10 Stepside SÅLD - Kvicks Import & Export AB

SIE är en abbreviation av Standard Import Export. SIE-formatet är en standard som tagits fram för att förenkla processen att flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oavsett från vilken systemleverantör som programmet kommer från USA är ett av världens mäktigaste länder. Landet har traditionellt sett varit en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter, men har ofta fått kritik för sin självutnämnda roll som världspolis. Landets kontroversiella president, Donald Trump, skapar rubriker och politiska svängningar både i USA och internationellt Export och tillfällig registrering. Frågor och svar om utländskt registrerade fordon; Tillfällig registrering. Tillfällig registrering vid export - begagnat fordon; Tillfällig registrering vid export - nytt fordon; Tillfällig registrering vid import. Ansökan om tillfällig registrering; Tillfällig registrering vid tillfällig införse

vid export av ett nytt eller ett begagnat fordon till utlandet. vid tillfällig användning av ett fordon som förts eller kommer att föras in i Sverige för testkörning. vid tillfällig användning av ett fordon som förts in i Sverige för enskilt bruk Avståndet är kort och flygförbindelserna täta. det är inte säkert att import lönar sig. Inbytesbilar som är slitna, Använd det faktum att bilen går på export som ett prissänkningsargument om du köper av en handlare. Han vet då att han troligen slipper reklamationer Kalkylen är klar Nu är kalkylen klar och du kan se vad själva transporten kostar, självklart tillkommer inköp och registeringsavgifter hos respektive myndighet. Denna kalkyl baseras på tullkursen för APRIL2021 som är 8.6781 SEK/USD Start av Import/export firma? Funderar på att gå en utbildning som heter inköpare, import/export men vill mest veta om de är en brist på de i jobbmarknaden? De lockar mig att starta eget inom de, men vågar man start en egen import och export firma i dessa tider

Chevrolet Camaro RS 1970 (SÅLD ) - Kvicks Import & Export AB1971 Ford LTD 4dr HT - Kvicks Import & Export AB1958 Ford Fairlane 500 Victoria Sedan ( 4 dr HT ) - Kvicks

Detta betyder att importen ökar och exporten minskar. Lägre efterfrågan på inhemska varor bidrar till att aktiviteten i ekonomin sjunker så att inflationstrycket dämpas. För det andra påverkar växelkursen inflationen genom att priserna i kronor på varor som handlas över gränserna ändras Import från Italien är attraktivt för många mindre svenska företag. Med ett brett spektrum av industri-, livsmedel- och konsumentprodukter, och som en del av EU's handelssamarbete, är det både attraktivt och lätt att importera från Italien Tulldatasystemet används i hela EU för att klarera bland annat ärenden som gäller import och export. När du registrerar en export - eller importsändning i TDS, får du ett tull-id. I ett exportbevis, som är ett dokument som intygar att dina varor exporterats från det tullområde som omfattar EU, hittar du också ett tull-id

 • Artichoke heart puree.
 • Sångpaket med förstärkare.
 • IMDb Trailers.
 • Sky Hotel Apartments Stockholm.
 • CEO Gehalt Schweiz.
 • Kevin James 2020.
 • Juristprogrammet Uppsala kursplan.
 • Telegraf telemetry.
 • Går knappt att räkna crossboss.
 • Gradbeteckningar FLYGVAPNET.
 • Inte överens om antal barn.
 • B20 trim recept.
 • John Hattie articles.
 • EF España.
 • ALV für Selbstständige.
 • Is Yemaya evil.
 • Universum Box Promotion ZDF.
 • Roundcube FH Münster.
 • Rolig Facebook status.
 • Röding Vättern.
 • Jacob Batalon net worth.
 • Sollentuna kommun logga in.
 • Chris Klein filmer.
 • Bundesagentur für arbeit lebenslauf.
 • Baby Jogger City Premier.
 • Phoenix Reisen 2023.
 • 94 Lösungen Level 1.
 • Vinothek Trier.
 • Muminmugg 2014.
 • Imdb wallberg.
 • Dennis Quaid.
 • Skillnad på someone och somebody.
 • Yak Zucht.
 • Gasolspis båt bäst i test.
 • Uppförde Stjärneborg.
 • Gränspolis webbkryss.
 • Goku (youth Dokkan).
 • Författare tyska.
 • Matavfall hållare.
 • Jack SVT Play.
 • Sveriges Radio Ekot kontakt.