Home

Arkivlagen socialtjänsten

15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvaltningen fördelas ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Handläggare Har ansvar för att dokumentera sina ärenden digitalt/analogt, skriva ut handlingar som skrivs under på papper, arkivera i akten samt rens Arkiv- och dokumenthantering. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Hanteringen av informationen, de allmänna handlingarna, måste på olika sätt kvalitetssäkras

arkivlagen. Syftet med handlingsoffentlighet är främst att varje medborgare ska kunna på ett överskådligt och lätt sätt få information om vilka handlingar som finns förvarade på myndigheten. Insynsrätten stävjar också maktmissbruk. Till vissa delar begränsas insyn genom bestämmelser i sekretesslagen Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar får gallras Vid gallring skall beaktas att tillräckligt med material bevaras för insyn, rättskipningens och förvaltningens behov samt forskningens beho Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information Dokumenthanteringsplan för socialtjänsten Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska bevaras (arkiveras för all framtid) och vilka som ska gallras (förstöras). Det framgår också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras. För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommun

3. forskningens behov. (3 § arkivlagen) Enligt Arkivreglemente för Haninge kommun, ansvarar varje myndighet för att dess arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen. Med myndigheter avses här kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de. Upplysningstjänsten svarar på frågor om vad som står i regelverket inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Vi tolkar inte lagar och föreskrifter och vi kan inte avgöra om hälso- och sjukvården och socialtjänsten gör rätt eller fel. Vi har för närvarande hög arbetsbelastning vilket medför att vi tyvärr har långa svarstider Det är sant att arkivlagen inte gäller för fristående skolor. Inte heller finns där krav på dokumenthanteringsplan eller arkivplan. För patientjournaler gäller dock enligt patientdatalagen (PdL) 3 kap. 17 § samma huvudregel hos er som vid en skolmyndighet, d.v.s. att de inte får gallras förrän tidigast 10 år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen Om du behöver ekonomiskt bistånd (socialbidrag) måste du söka det hos socialtjänsten i din kommun. Så arbetar vi Socialstyrelsen arbetar för god hälsa, social välfärd och bra och rättvis vård och omsorg för alla i Sverige

 1. GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNST-AKTER Personakter som förs enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och som är avslutade from 1 juli 2005, ska enligt huvudregeln gallras fem år efter sista anteckning i akten. Vissa akter får dock inte gallras utan ska bevaras a
 2. Arkivlagen (1990:782) Brottsbalken (1962:700) Folkbokföringslagen (1991:481) Förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m. Förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap Förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentatio
 3. Gallringsråd nr 5 Råd för den kommunala socialtjänsten m.m respektive Gallringsråd nr 6 Råd om landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk dokumentatio
 4. Inom socialtjänsten finns en lagstadgad gallringsskyldighet för personakter. I socialtjänstlagens 12 kap. 1 § framgår att anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden och sammanställning av uppgifter om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten
 5. En av de grundläggande dataskyddsprinciperna är kravet på laglighet (art. 5), att personuppgiftsbehandlingen ska vara laglig enligt dataskyddsförordningen, SoLPUL etcetera, men också enligt annan lagstiftning. Inom socialtjänsten aktualiseras sekretess som regleras närmare i offentlighets- och sekretesslagen när det gäller offentligt anställd.
 6. Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens behov
 7. Motioner. Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen. Yrkanden (1) 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstens gallring av ärenden och tillkännager detta för regeringen. Behandlas i Socialutskottet

journaler och arkivlagen Då du bedriver enskild psykoterapi verksamhet så faller du in under patientjournallagen (1 § Patientjournallag SFS1985:562). Enligt huvudregeln måste journalen bevaras i tre år efter att du infört din sista anteckning i journalen (3§ Patientjournallagen) tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782). Var fattas beslut om gallring? Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Det framgår av kommu­ nens/ landstingets/regionens arkivreglemente (motsvarande) vem eller vilka som inom kommunen beslutar om gallring. I normalfallet beslutar varje enskild myn

Inom socialtjänsten hanteras bland annat ansökan från enskild om bistånd. Som bilaga till ansökan bifogas i de flesta fall kvitton, räkningar eller fakturor som ett underlag för handläggarens biståndsbeslut. I personakten ska noteras vilka bilagor till ansökan som finns samt eventuell summa inom socialtjänsten och angränsande verksamhetsområden . Vad gäller den kommunala hälso- och sjukvården hänvisas till särskilt framtagna riktlinjer och dokumenthanteringsplan. Handboken innehåller regler för dokumenthanteringen inom verksamhetsområdet samt redovisning av allmänna handlingar i dokumenthanteringsplanerna Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning

I socialtjänst-lagen och framförallt i socialtjänstförordningen har riksdagen bestämt att personakter och tillhörande personregister inom socialtjänsten i vissa kommuner ska totalbevaras. Göteborgs kommun är ett av de så kallade intensivdataområden som ska stå för ett totalbevarande av personakter inom socialtjänsten Råd för den kommunala socialtjänsten m m (3:e upplagan, 2006) Tillägg: Personakter i enskild verksamhet. Tillägg: Bilagor till ansökan om bistånd. Tillägg: Medlingsverksamhet. Tillägg: Försäljning av tobak samt försäljning av recetfria läkemedel. 6 Prop, 1989/90:72 s 101 f Proposition 1989-01-01 . Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1989-01-01 Organisationer: Arkivlagen - 9 § Offentlighets- och sekretesslagen - 8 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen - 11 kap 6 § Offentlighets- och sekretesslagen - 26 kap 1 § Arkivmyndighets övertagande av handlingar undantagna från gallring Enligt bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) , som är tillämpliga på bl.a. myndigheter inom socialtjänsten, skall allmänna handlingar bevaras så att de tillgodoser rätten att ta del av sådana handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt forskningens behov (3 § arkivlagen)

En förvaltningshandbok vid socialtjänsten i Stockholms stad omfattades av biblioteksundantaget, enligt JO, och var därmed inte en allmän handling. Däremot tyckte JO att en enskild borde ha rätt att begära utdrag ur handboken på samma sätt som man inom statlig sektor har rätt att mot avgift få kopior av lagar och förordningar i svensk författningssamling Bevarande och gallring med stöd av dokumenthanteringsplan inom socialtjänsten Syftet med dagen är att ge deltagarna en introduktion i hur man gör en dokumenthanteringsplan och gå igenom reglerna för bevarande och gallring inom socialtjänstens område Få mer kunskap kring ditt arbete med arkivering. Det är viktigt att du som anställd i olika roller i offentlig förvaltning har god kunskap om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning som påverkar arkivhanteringen även om du inte har arkivering som huvudsyssla och då är Arkivering - en introduktion den perfekta utbildningen för dig Om Socialtjänsten har öppnat ett ärende och gjort en personakt på dig med anledning av varningsbrevet omfattas detta av arkivlagen. I Malmö Stad arkiveras personakten i 5 år innan den antingen gallras eller levereras till Stadsarkivet för bevarande Enligt arkivlagen är offentliga myndigheter skyldiga att använda skrivmaterial och metoder som garanterar informationens beständighet. Med skrivmaterial menas alla typer av underlag för skrift och bild, och alla medel för skriften, t.ex. pennor, färgband, skrivare och digitala enheter

Arkivlagen är en lag med grundläggande bestämmelser för hur svenska myndigheter och kommuner ska sköta sina arkiv. Om arkivlagen på Riksdagen Hjälpte informationen på den här sidan dig I arkivlagen slås fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkivet skall bevaras, Personuppgifter inom socialtjänsten är dock skyddade genom sekretess. Nuvarande Tanums kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Tanum,.

Arkiv- och dokumenthantering SK

 1. Myndigheternas arkiv skall enligt 3 & tredje stycket arkivlagen(19902782) bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser . l. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen. och . 3. forskningens behov
 2. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten eller skolan, men det kan också handla om att skydda kommunen eller kommunens affärspartner i ärenden av ekonomisk natur. Kommunarkivet svarar för att detta sker enligt arkivlagen. Man får vara anonym
 3. integration av den kommunala socialtjänsten, men i Mölndal som redan hade en integrerad organisation innebar det endast att sociala centralnämnden 1982 bytte namn till socialnämnden. Den nya kommunallagen 1991 innebar att kommunerna fick möjlighet att friare dela in sin nämndorganisation

Regionarkivet - Göteborgs Sta

arkivlagen är arkivmyndighet i kommunen. I sådant fall har kommun-styrelsen även fortsatt ansvaret för tillsynen av att ett samordningsför-bund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Om det å andra sidan i en kommun har utsetts en arkivmyndighet är det denna myndighet so Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Äktenskapsbalken. Socialtjänstlagen (SoL) Arkivlagen. Föreskrifter. SOSFS 2006:5. Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Arkivlagen. Avgiftsförordningen. Etikett: aktuell hos socialtjänsten Fel att avslöja kontakt med socialtjänst. Som svar på en fråga från massmedier bekräftade socialchefen i Ljungby kommun vid en presskonferens att socialtjänsten sedan en tid hade kontakt med en viss familj Vill bara kontrollera att det är korrekt att friskolor lyder under Patientdatalagen med krav att arkivera skolhälsovårdsjournaler i minst 10 år och gärna längre förstås i mån av plats.Om man nu behöver gallra ut gamla journaler, finns det föreskrifter om på vilket sätt de ska destrueras? I Stockholm vill ju inte kommunens arkiv ta emot journaler från friskolor Kommunarkivet svarar för att detta sker enligt arkivlagen. Får jag ta med handlingarna hem? Nej, men du kan läsa handlingarna på stället, Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda

Arkivlagen och arkivförordningen innehåller allmänna bestämmelser om myndigheternas arkivvård. Enligt arkivlagen § 16 får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte såsom skola, socialtjänst,. Sida 1 (4) OMF_BL Vänligen fyll i nästa sida→ 148-01 Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Läs anvisningarna på sista sidan innan du fyller i blanketten. Handlingarna skickas till

Verksamheten styrs av arkivlagen och det arkivreglemente som kommunfullmäktige har beslutat. Kommuners arkiv ska bevaras som en del av vårt nationella kulturarv för att tillgodose. Arkivets innehåll. Information i arkivet kan handla om skolan, fattigvården (dvs. nuvarande socialtjänsten) och äldrevården, bygglov, gator och vägar,. Planen måste följa arkivlagen och andra lagar som sätter ramar för hur allmänna handlingar ska hanteras. Om verksamheten tar gallringsbeslut som skiljer sig från VerkSAM Plan ska detta ske i samråd med Sydarkivera. (till exempel för socialtjänsten). Handlingar som kan omfattas av sekretess är patientjournaler och handlingar från socialtjänsten. En prövning görs alltid för att bedöma om en handling är sekretessbelagda eller inte innan de lämnas ut Ja, du måste spara papperskvittot under en viss tid. Enligt bokföringslagen (7 kap. 6 §) får räkenskapsinformation föras över från ett material (t.ex. papper) till ett annat (t.ex. ett maskinläsbart medium)

Enligt 10 § andra stycket arkivlagen (1990:782) ska det vid gallring alltid beaktas gäller specifikt för personakter som skapas inom Socialtjänsten och IFO. -Forskningsurval I denna region ska enbart sociala akter bevaras för personer som är födda på datumet 5,. inom hela socialtjänsten och inom Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner. Enligt förslaget ska rapporterade missför-hållanden utredas. Endast allvarliga missförhållanden ska anmälas till tillsynsmyndigheten . I promemorian föreslås vidare att det i SoL och LSS införs bestämmelser om bevarande av rapporter om. socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård Nämnderna ansvarar enligt arkivlagen för sina arkiv. Enligt av kommunfullmäktige beslutade Arkivregler för Stockholms stad, Kfs 2015:27, 3 kap 1 § ska myndigheten sträva efter att bevara digital Vår informationshantering omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att behandlas den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen De öppna utibldningarna och seminarierna ger goda möjligheter att höra om andras erfarenheter och knyta kontakter. Några av de öppna utbildningarna är återkommande med jämna mellanrum, vilket är bra om man har en eller ett par medarbetare som behöver uppdateras

Ställ frågor om lagar och föreskrifter till

 1. Handlingarna inom de olika arkiven är ordnade efter allmänna arkivschemat. Detta arkivschema etablerades i Sverige under 1903 och den nuvarande versionen av schemat etablerades efter Arkivlagen (1990:782) Kontakta oss. Kommunarkivet är beläget i Stadshuset i Laholm. Vi tar emot besök i arkivet efter avtalad tid
 2. Haningearkivet finns i kommunhuset. Där slutförvaras, vårdas och förtecknas viktig dokumentation från Haninge kommun och de tidigare kommunerna Dalarö, Ornö, Utö, Muskö, Västerhaninge och Österhaninge
 3. Förutom de i arkivlagen (1990: 782) och arkivförordningen (1991: 446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården följande reglemente, meddelat med stöd av sextonde paragrafen (16 §) arkivlagen. Instruktion för stadsdirektören i Trollhättans Sta

Ordning och reda bland allmänna handlingar (Offentlighets- och sekretesskommittén, SOU 2002:97) Offentlighets- och sekretesskommittén har i delbetänkandet föreslagit att reglerna om registrering i 15 kap. sekretesslagen (1980:100) och bestämmelserna i arkivlagen slås samman i en ny lag benämnd Lag om hantering av allmänna handlingar Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar Ekonomiskt bistånd, som även kallas för försörjningsstöd, prövas individuellt. Du måste först ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs ekonomi

Eftersom arkivlagen gäller även för kommunalförbund har dessa att fatta beslut om egna arkivregler i särskild ordning. hälso- och sjukvård och socialtjänst, omfattas likaså av . arkivlagen. Fullmäktige får, efter samråd med Riksarkivet, meddela föreskrifter o att gallras eller bevaras enligt gällande lagkrav i arkivlagen och socialtjänstlagen. Vill du veta mer? Har du frågar och funderingar om hur dina personuppgifter behandlas inom socialtjänsten, vill begära registerutdrag eller rättelse av lämnade uppgifter så kontakta din socialsekreterare, integrationshandläggare eller behandlare

Arkivlagen. Avgiftsförordningen. Etikett: Socialnämnden i Umeå kommun Kontakter med socialtjänsten var hemliga. En journalist begärde hos socialtjänsten i Umeå kommun att få namnet på den som hade varit handläggare i en viss persons ärende Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med socialtjänsten, Försäkringskassan och Polismyndigheten.Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr

Elevhälsan - Arkivplan/Dokumenthanteringspla

Socialstyrelsens lättlästa sidor - Socialstyrelse

Video: Socialförvaltningen - Insynsverige

Gallra och rensa (slänga) - Sydarkiveras Wik

arkivlagen. I en dokumenthanteringsplan ska det framgå hur elektroniska hand-lingar ska hanteras. När det gäller färdiga elektroniska handlingar (till exempel e-post, Word-dokument och bilder) finns det vanligtvis mot-svarigheter i traditionella pappershandlingar Arkivlagens syfte är också . 8 att vårda och värna kulturarvet, Hit hör till exempel socialtjänsten (socialtjänstlagen), hälso- och sjukvården (hälso- och sjukvårdslagen), miljö- och hälsoskydd (miljöbalken) samt för-, grund- och gymnasieskolan (skollagen)

Sekretess och GDPR SK

Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling Arkivlagen Hur Ale kommun ska förvalta sitt arkiv styrs av ett arkivreglemente som beskriver hur arkivlagen följs i Ale kommun. Förutom arkivreglementet, som antas av Kommunfullmäktige, har Kommunstyrelsen antagit Riktlinjer om arkivvård och informationsförvaltning som tydliggör regelverket för arkiv- och informationsförvaltningen i Ale kommun Arkivlagen (1990:782) Avgiftsförordningen (1992:191) Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, lagen (2001:454) om § 6; Behandling i häkte, Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2007:1) om. Behandlingen av häktade och anhållna m.fl., Förordningen (1976:376) om. UPPHÄV

Gallring av handlingar på socialtjänsten Motion 2018/19

Kontakt. Om du har några frågor kring arkivet kan du kontakta: Evy Olsson, kommunarkivarie Telefon: 0511-32454 E-post: evy.olsson@skara.se Bestämmelser. Vad som ska bevaras i kommunala verksamheterna och arkiveras styrs av arkivlagen, arkivförordningen och Götene kommuns arkivreglement Här finns de upphörda kommunernas arkiv och nuvarande Nora kommun vilken började sin verksamhet 1971 efter en omfattande kommunsammanslagning. I de kommunala arkiven hittar du handlingar som rör kommunens olika verksamheter så som skolor, socialtjänst, vatten och avlopp, planfrågor och så vidare

Journaler och arkivlagen - Allmänt om lagar och regler

socialtjänsten som, av integritetsskäl, ska gallras efter viss tid. För att man ska få en klar bild av vilka handlingar som finns inom en nämnd/styrelse eller bolag ska dessa dokumenteras. arkivlagen svarar varje nämnd/styrelse eller bolag i en kommun, för vården av sitt arkiv Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregiste Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos Grästorps kommun

Socialtjänst - Samrådsgruppe

socialtjänsten eller sjukvården. Ett läkarintyg utfärdas på en särskild lagstadgad blankett som läkaren har tillgång till. Sida : Svalövs kommun 5(6) för arkivering i enlighet med arkivlagen. Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kalla AL arkivlagen (1990:782) Barnkonventionen Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Barnrättslagen lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Brb socialtjänsten borde ha startat en utredning redan långt tidigare Versaler och gemener. Hur man skriver namn på svenska myndigheter och verk har varierat genom åren. Språkrådet (förr Svenska språknämnden) har alltid rekommenderat stor första bokstav för myndigheter och liknande med klar namnkaraktä Verksamheten bistår med hjälp till självhjälp. Socialtjänsten skall inriktas på att frigöra och utveckla enskildas egna resurser. Detta i enlighet med Socialtjänstlagen 1 kap. 1§. lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag - Regeringen

Minnesanteckningar som aldrig utgjort en del av ett ärende behöver aldrig arkiveras. Myndigheterna ska tillsammans med sin arkivmyndighet komma överens om hur de ska bevara handlingar med hänsyn till 3 § arkivlagen. Det motsatta intresset som polisen också måste ta hänsyn till är enskildas rätt att värna om sin integritet Arkivlagen (1990:782) Arkivförordningen (1991:446) Lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring . Socialtjänstlagen (2001:453) Patientjournallagen (1985:562) Lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning . Förvaltningslagen (2017:900) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 Information om hur Sollefteå kommun hanterar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller Det är kommunens skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster, exempelvis skola och socialtjänst. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt lagar och regler såsom arkivlagen och kommunens dokumenthanteringsplan. Om du använder sociala medier Det kan till exempel gälla uppdrag inom utbildningsområdet, socialtjänsten och för plan- och byggändamål. offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Mer information om hur länge vi sparar allmänna handlingar finns i våra dokumenthanteringsplaner

Gallringsråd för kommunala verksamhete

Detta då arkivlagen ställer krav på hur kommunen hanterar handlingar och när de får raderas eller kastas. Om till exempel socialtjänsten behandlar personuppgifter i sin myndighetsutövning har man inte rätt att få de uppgifterna raderade Vägledning för klassificering. Konsekvensnivåerna i KLASSA följer i huvudsak SIS/MSBs modell för klassificering av information (0040-09) maj 2009 och metodstödet på www.informationssakerhet.se.Definitionen synnerligen allvarlig (nivå 4) definierades inte i arbetet av SIS/MSB. I takt med den ökade hotbilden i omvärlden så såg SKR och flera av dess medlemmar ett ökande behov av. EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga integriteten. Lagstiftningen reglerar att dina personuppgifter endast får behandlas om det finns stöd i lagstiftning, eller om du har godkänt det. På denna sida kan du läsa mer om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter Systematisk arkivförteckning enligt Arkivlagen (6 §) över äldrenämndens allmänna handlingar upprättas av Stadsarkivet. Detta innebär att handlingarna förtecknas först efter det att de olika verksamheterna levererat handlingarna till Stadsarkivet. Samtliga arkivförteckningar förs med hjälp av IT-stöd (f n Visual Arkiv)

Prop, 1989/90:72 s 101 f Infosoc Rättsdataba

kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som är anställningsmyndighet för personal vid den gemensamma nämnden. 6 § Kostnadsfördelning Kostnaderna detta krävs enligt arkivlagen att kommunfullmäktige i värdkommunen fattar beslut om avhändande. Akterna får avhändas tidigast fem år efter sista anteckning i akten DOKUMENTHANTERINGSPLAN KS 2018-05-08, § 84 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Arkivlagens bestämmelser tar då över och det är alltid förvaltningens ngs- dokumenthanteri plan som reglerar gallringen. personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454), gallras fem år efter att den senaste anteckningen gjordes i akten. De ska dock inte gallras s Socialtjänsten ges tillgång för uppföljning av sociala insatser mot studerande. Arbetsförmedlingen ges tillgång för att möjliggöra etbleringsåtgärder för nyanlända. Arbetsmarknad och vuxenutbildning är skyldig enligt lag att tillhandahålla vissa personuppgifter till andra för statistik och för administration av studiemedel Så här behandlar vi dina personuppgifter. När du har kontakt med kommunen, till exempel när du skickar e-post, lämnar in en ansökan eller använder ett webbformulär lagras dina personuppgifter i syfte att handlägga och hantera ärendet

Infosoc Rättsdata AB - www

(Arkivlagen § 6, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap § 1). Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men Här kan du läsa om hur Järfälla kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För oss på Järfälla kommun är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och informerar om vilka rättigheter du har Besöksadress: Långgatan 24, 828 31 Edsbyn. OBS! Endast bokade besök pga ombyggnation och stängd huvudentré. Postadress: Ovanåkers kommun 828 80 Edsbyn Paketleveranser: Varuintag på baksidan av kommunkontoret, paket kan ej levereras till entré för besökande. Paket ska aviseras vid ankomst på telefon 0271-570 00 Karlstads kommun hanterar personuppgifter i olika sammanhang enligt den nya dataskyddsförordningen. Information som behöver hanteras för att Karlstadsborna ska kunna få det stöd och den service som de har rätt till Arkivlagen (1990:782) socialtjänsten och LSS. Om det innebär diarieföring i Castor eller i något annat verksamhetssystem anges inte. Objektsregistrering innebär att ärenden knyts till vissa objekt. Ärendena får en objektskod, exempelvis en fastighetsbeteckning

Personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och handlar om hur myndigheter, företag och organisationer får behandla personuppgifter enligt arkivlagen (1990:782). Vidare föreslår Socialdepartementet en änd-ring i lagen (2003:11217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansi-ell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst ska upphävas. Förslagen 1. Förslag om ändring för ansvaret för tillsyn enligt arkivlagen flytta Tjänsteplan och vidmakthållande 2021 2 (26) Bilaga till Intraservice verksamhetsnominering Göteborgs Stad, Intraservice 2020-04-14 Versionshanterin Det är viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mera om vad som gäller. I Vingåkers kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang och det gör vi för att du ska få det stöd och den service du har rätt till

 • Judy Winter jung.
 • Snakebite Piercing ohr.
 • Philips universal remote cl035a.
 • Chris Klein filmer.
 • KABELKLÄMMA BAUHAUS.
 • Ashley Williams Instagram footballer.
 • Erste Hilfe Kurs Köln.
 • Happy Birthday Funny.
 • Media termer.
 • Network signal Info.
 • Star Wars anthology Book.
 • Vädret Plataniás 14 dagar.
 • WW2 Russian rifle.
 • Resistent stärkelse uppvärmning.
 • Abborre i paket.
 • Marcus Berg landslagsstatistik.
 • Wohnung mit Terrasse Duisburg Süd.
 • Motion Kommunal.
 • Leva med nefrostomi.
 • Stuprör 110mm.
 • Hälsopedagogik uppgift 2.
 • TV programme meaning.
 • Bilder Sprüche kostenlos herunterladen.
 • Plana topplock uppsala.
 • PSP Go.
 • IPhone 8 Bluetooth version.
 • Boxer HBO.
 • Skid VM 1997.
 • European School Brussels fees.
 • Prolia hur länge.
 • Carnaval Noordwijkerhout 2021.
 • Sass calculate height based on another element.
 • Liten förstärkare till högtalare.
 • Längdskidor uthyrning Göteborg.
 • Packlåda ski doo tundra.
 • Odd Molly Klänning.
 • Elcykel mountainbike billig.
 • Cykelskydd husbil Biltema.
 • Børge Mogensen.
 • Tilläggsisolera sommarstuga.
 • Sulawesi crested macaque special features.